BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Nyelvi tagozat

A felső tagozatos nyelvoktatás célja az idegen nyelvi kulcskompetenciák továbbfejlesztése, valamint a tanulók felkészítése a 6. és 8. osztályban esedékes nyelvi kompetenciamérésre, az egyes évfolyamokon előírt belső (szóbeli, illetve komplex) vizsgák és a 8. osztályos felvételi vizsga letételére.

5. osztálytól kezdve heti öt órában tanítjuk az angol vagy a német nyelvet. 6. osztály végén az A1-es, 8. osztály végén pedig az A2-es nyelvtudás elérését célként határozza meg a központi tantervi szabályozás, nyelvi tagozatos diákjaink azonban ennél is magasabb szintre képesek eljutni.

7-8. osztályban lehetőség van a második idegen nyelvet (német vagy angol) szakköri keretek között, heti két órában tanulni.

A célnyelvi országok hagyományainak és kultúrájának ismerete kiemelt feladat a felső tagozatos nyelvtanításban is, így kulturális programokkal (pl. Halloween-, Palacsinta-, Márton-nap) és a felsőbb évfolyamokon célnyelvi utazásokkal (pl. London, Bécs) is színesítjük a nyelvtanulás folyamatát a tanórán kívül is.

A felső tagozatos tanulók a kerületi tanulmányi, országismereti, vers- és prózamondó versenyeken, a budapesti angol nyelvi vetélkedőn (BENCHMARK) és az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyen (OÁTV) is eredményesen képviselik iskolánkat.

 

Ének-zene tagozatos osztályainkban 5. osztálytól heti három órában folyik az idegen nyelv tanítása.

 

Ének-zene tagozat

Az iskola a humán értékek átadását tartja kiemelt nevelési feladatának. Ennek egyik eleme a zenei képzés, amely alkalmat nyújt a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére, valamint érzékeny, művészeteket ismerő és élvező fiatalok nevelésére, a zenei tehetségek felfedezésére és fejlesztésére.

Az egyéni képességfejlesztés fontos lehetősége a hangszertanulás is, mely iskolánkban, valamint a Dohnányi Ernő Zeneiskolában folyik. Hangszer tanulására a zeneiskolákban, illetve a szolfézs és bizonyos hangszerek tekintetében iskolánkban is lehetőség nyílik.

Ének-zene tagozatos osztályainkban a felső tagozaton, 5. osztályban heti négy, 6. osztálytól kezdve pedig heti három órában tanítjuk az ének-zenét. Az énekórák legfontosabb célja a tiszta, egy- és többszólamú éneklés. Ehhez az út a „tiszta forrás”-on, azaz a népdalokon keresztül vezet. A népszokások dallamai, szövegei népi hagyományaink megismerésében segítenek. A fentieken kívül a zenei írás- és olvasás készségének kialakítása folyamatos munka. A művészi élményszerzésnek pedig fontos eszköze a zenetörténet nagy mesterműveinek meghallgatása, éneklése és előadása.

5. osztályban heti két kóruspróbán vesznek részt a tanulók a 3-5. osztályt egyesítő Kicsinyek Kórusa tagjai (kb. 70 fő), 6. osztálytól kezdve pedig három kóruspróbájuk van a 6-8. osztályt tömörítő Vörösmarty Gyermekkar tagjainak (szintén kb. 70 fő). Feladatuk a folyamatos hangképzés, a tiszta intonáció, a többszólamú éneklési és a halláskészség fejlesztése. A kórusok repertoárja a népdaloktól a kortárs zenéig minden stíluskorszakot felölel. Az igazi többszólamú éneklés az énekkari foglalkozásokon valósul meg. A nagy türelemmel kigyakorolt kórusművek megszólaltatása igazi csúcspontja éves munkájuknak. A kórustagok a kóruséneklés örömét élhetik át a művészi önkifejezésére alkalmas fellépéseken, ünnepségeken, hangversenyeken, kiegészítve saját zenei kísérettel, koreográfiával és táncbetétekkel.

A Kicsinyek Kórusa szerepléseket vállal iskolai és kerületi ünnepségeken és rendezvényeken, valamint megméretteti magát az Éneklő Ifjúság hangversenyen, amelyen eddig egy ezüst, a többi alkalommal pedig arany minősítést kapott a kórus. Meghívást kaptak a Széchenyi Társaságtól a Pesti Vigadóba, a Lánchíd Palotába, az Egyesült Királyság Budapesti Nagykövetségére és a Zenetudományi Intézetbe, ahol külföldi vendégeknek karácsonyi műsorral szereztek örömet. Több alkalommal szerepeltek az Idősek Otthonában, évente egyszer pedig az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában közös zeneünnepen vesznek részt a negyedik osztályosok. Több mint húsz éve japán zenetanárok az 1-5. osztályok énekóráit látogatják, valamint minden év októberében a kórus közös hangversenyt ad egy japán zeneművészeti középiskolával.

A Vörösmarty Gyermekkar iskolai és kerületi ünnepségeken és rendezvényeken szerepel, valamint eredményesen megméretteti magát hazai és nemzetközi kórusfesztiválokon (pl. Balatonfüred, Székesfehérvár, Neerpelt, Celje) és kórusversenyeken (pl. Éneklő Ifjúság minősítő hangverseny, Budapesti Nemzetközi Kórusverseny).

A komplex művészeti nevelés révén a tanulók az átlagosnál magasabb zenei műveltség, gazdag szociális, közösségi, esztétikai, erkölcsi és intellektuális értékrend, teljesebb és harmonikusabb személyiségjegyek birtokában hagyják el iskolánk falait, illetve folytatják tanulmányaikat gimnáziumunk ének-zene szakirányos osztályában.